ARO a intenzívní medicína

  Příklady dovedností, které si studenti procvičí v této části centra:

  Základní dovednosti při zajištění vstupu do žilního řečiště, standardní zajištění dýchacích cest bez pomůcek, s pomůckami supra- i infraglotickými.

  Přesný a metodicky správný postup při kardiopulmonální resuscitaci pacientů jednotlivých věkových skupin podle mezinárodních guidelines, identifikace srdeční zástavy, postupy A,B,C, navazující postupy rozšířené KPR.

  Situace „difficult airways“ – obtížné až nemožné zajištění dýchacích cest v anesteziologii a intenzivní medicíně – postupy podle DAS Guidelines.

  Postupy umělé plicní ventilace – indikace, postupy při zajištění dýchacích cest, napojení pacienta na přístroj pro umělou plicní ventilaci, simulace identifikace komplikací – PNO, bronchospasmus – nastavení a úprava parametrů ventilátoru podle mechaniky plic, hodnot SpO2 a krevních plynů.

  Základní postupy při bronchoskopii v oblasti anesteziologie a intenzivní medicíny – bronchoskopické zajištění dýchacích cest, toaleta dýchacích cest, identifikace a ošetření cizího tělesa v dýchacích cestách.

  Základní postupy při použití ultrasonografického vyšetření v oblasti intenzivní medicíny – protokoly FAST, základy ECHO vyšetření.

  Reálné modelování úvodu do celkové anestézie, vedení anestézie v průběhu operačního či diagnostického výkonu, bezpečné vyvedení pacienta z celkové anestézie.

  Nácvik endoskopie, lumbální punkce, zátěžové ergometrické vyšetření, aplikace enterální výživy, zavedení NG sondy, aplikace inzulínu.

  • Vybavení - připravujeme

  Anesteziologie, intenziv. a resus. péče, Neodkladná péče u akut. a krit. stavů 1, Anesteziologie, Intenzívní péče – praktická zkouška, Anesteziologie, intenzívní medicína, Vnitřní lékařství I., Vnitřní lékařství II.,  Vnitřní lékařství III.