ERDF projekt

CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366

Simulační centrum “Cvičná nemocnice“

Projekt řeší potřebu zkvalitnění infrastrukturního, technického a materiální zázemí LF OU pro rozšíření a zkvalitnění praktické výuky pregraduálních studentů, která vychází z aktuálních potřeb zaměstnavatelů. Realizace projektu vytvoří potřebné podmínky pro zavedení a rozvoj praktické výuky simulační medicíny u většiny studijních programů LF OU, zejména nově reakreditovaných studijních programů (Intenzivní péče, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapeut, Pediatrické ošetřovatelství) a programu Všeobecné lékařství.

Simlek

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je infrastrukturní zajištění kvalitnější modernější praktické simulační výuky na LF OU, převážně v klinických oborech, kde doposud probíhala spíše praktická výuka přímo ve zdravotnických zařízeních.

Z pohledu potřeb zaměstnavatelů a také vzhledem k vývoji technologií, etických norem a celkovému pokroku ve zdravotnictví je celosvětovým trendem zavádění praktické simulační výuky u studentů lékařských i nelékařských profesí. Vybudovanou a nově vybavenou infrastrukturu budou využívat také studenti dalších programů LF OU, ve kterých v simulačním centru, nebo s využitím nově pořízeného vybavení, budou vyučovány vybrané předměty.

Materiální a technické zabezpečení simulačního centra zahrnuje:

 1. rekonstrukci výukové budovy ZZ na komplexní simulační centrum (cvičnou nemocnici),
 2. vybavení moderní zdravotnickou technikou tak, aby se s ní studenti naučili pracovat již při studiu a ovládali ji po přechodu do praxe,
 3. vybavení centra simulátory a trenažéry, které umožní studentům procvičit si ošetřovatelské, operační, záchranářské, rehabilitační a další postupy, výkony a individuální dovednosti
 4. vybavení interaktivními figurínami, které dokáží svou moderní technologií nahradit pacienty

Realizace projektu zařadí LF OU mezi moderní centra simulační výuky a povede k podstatnému zkvalitnění praktické výuky studentů, a tím i ke zvýšení jejich odborných praktických dovedností a snadnějšímu uplatnění díky samostatnosti a vysoké odborné erudici ihned po absolutoriu.

Aktivity projektu:

KA1 Řízení projektu
KA2 Infrastrukturní zajištění výuky – rekonstrukce budovy
KA3 Infrastrukturní zajištění výuky – nákup přístrojového a materiálového zajištění, HW a SW

 • Celkové náklady: 219 746 767,61 Kč
 • Dotace poskytnutá EU: 186 784 752,46 Kč
 • Dotace ze státního rozpočtu ČR: 21 974 676,76 Kč
 • Vlastní zdroje OU: 10 987 338,38 Kč
 • Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2019
 • Datum ukončení realizace projektu: 30. listopad 2022
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy