ESF projekt

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013365

Simulace - Inovace - Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU

Projekt reaguje na rozvoj moderních výukových metod zejména prostřednictvím simulační výuky a adekvátního SW vybavení. Cílem projektu je významné zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím v současnosti potřebných a rychle reagujících úprav studijních programů a rozšíření praktické výuky dle aktuálních potřeb praxe. Vytvoření kvalitního prostředí a zázemí pro studium na LF bude generovat více úspěšných studentů s odpovídajícími praktickými dovednostmi požadovanými v praxi.

Simlek Osu

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality přípravy studentů na Lékařské fakultě OU zavedením moderních výukových simulačních metod rozvíjejících praktické dovednosti absolventů.

Na základě zavedení praktické simulační výuky dojde ve 4 akreditovaných programech k reakreditaci na základě změn ve výstupech výuky v jednotlivých profilových předmětech a tím profilu absolventa. Nové metody výuky budou zavedeny také do podstatné části předmětů vyučovaných v oboru Všeobecné lékařství.

Dílčími cíli jsou:

 • žádost o akreditace u 4 studijních programů z důvodu zavedení praktické simulační výuky s návazností na potřeby praxe,
 • zavedení moderních simulačních, situačních a debriefingových metod do výuky v oboru Všeobecné lékařství a v menší míře i dalších studijních programů LF,
 • zkvalitnění praktického nácviku individuálních dovedností a rozšíření multioborové spolupráce v rámci jednotlivých profesí.

Aktivity projektu:

 1. Řízení projektu
 2. Moderní výukové trendy – cílem této klíčové aktivity je zavedení moderních simulačních a debriefingových metod výuky na LF OU.
 3. Kvalita výuky – simulační medicína – profil absolventa: cílem aktivity je nově akreditovat 4 stávající studijní programy (magisterský program Intenzivní péče, bakalářské programy Zdravotnický záchranář prezenční a kombinovaná forma, Pediatrické ošetřovatelství, Fyzioterapie) na základě změny profilu absolventa, díky zavedení/rozšíření/změně praktické výuky implementací nových simulačních a debriefingových metod výuky do stávajících programů. Při implementaci nových metod a jejich provázanosti s teoretickou výukou a výukovou praxí bude využito dobré praxe zahraničního konzultanta a požadavků zaměstnavatelů z praxe.
 • Celkové náklady: 30 239 806,80 Kč
 • Dotace poskytnutá EU: 25 703 835,78 Kč
 • Dotace ze státního rozpočtu ČR: 3 023 980,68 Kč
 • Vlastní zdroje OU: 1 511 990,34 Kč
 • Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2019
 • Datum ukončení realizace projektu: 30. listopad 2022
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy